Reulamin usługi zdalnego odczytu liczników energii

Regulamin Usługi

Wszystkich klientów korzystających z usługi zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej prosimy o zapoznanie się poniższym regulaminem.

ACE VISION

System zdalnego odczytu przemysłowych liczników energii elektrycznej

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI „Zdalny Odczyt Liczników”

Itron Polska Sp. z o.o.

 

§ 1. Definicje

 

Usługodawca – Itron Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Romanowicza 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087645, REGON 010405999, NIP 676-10-08-484

Usługobiorca - osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Usługodawca zawarł Umowę o świadczenie usługi „Zdalny Odczyt Liczników” w skład której mogą wchodzić pakiety: „Vision Standard”, „Vision GPRS” lub „Vision +”

Strony – Usługodawca i Usługobiorca

Umowa - Umowa o świadczenie usługi „Zdalny Odczyt Liczników” podpisana przez Usługobiorcę i Usługodawcę, określająca ich wzajemne prawa i obowiązki w związku ze świadczeniem usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegające na zdalnym odczycie wskazań liczników energii elektrycznej z serii ACE6000, ACE SL7000 lub ACE8000 produkcji ITRON za pośrednictwem systemu ACE Vision z, udostępnianie danych Usługobiorcy poprzez serwis WWW, bezpieczne przechowywanie danych, zapewnienie poufności dostępu do danych.

Opłata abonamentowa - opłata za usługi należna Usługodawcy za Okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy okres 1 miesiąca , o ile Umowa nie stanowi inaczej

Cennik - zestawienie opłat za usługi świadczone przez Usługodawcę

System – system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne

Awaria - uszkodzenie Systemu ograniczające lub uniemożliwiające dostęp Usługobiorcy do Usług

 

 

§ 2. Postanownienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług internetowych przez Itron Polska Sp. z o.o.

2. Aktualny Regulamin, Cennik i oferta handlowa dostępne są w siedzibie Itron Polska Sp. z o.o. oraz na stronach internetowych pod adresem http://www.acevision.pl

 

 

§ 3. Umowa

 

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy wyłącznie na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług internetowych.

2. Usługobiorca, na prośbę Usługodawcy, przedstawi:

1) odpis z właściwego rejestru (np.: przedsiębiorstw, stowarzyszeń, itp.), decyzji o nadaniu nr REGON i NIP1 - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

2) dowód stwierdzający tożsamość i miejsce stałego zameldowania - w przypadku osoby fizycznej.

3. Usługodawca może żądać dodatkowych dokumentów i udzielenia dodatkowych informacji od Usługobiorcy.

4. Usługodawca może wykonać kopie dokumentów przedstawionych przez Usługobiorcę.

5. Usługobiorca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Usługodawcę o zmianie stałego miejsca zamieszkania lub siedziby, adresu korespondencyjnego, statusu prawnego, nazwy lub nazwiska w terminie 7 dni od dokonania zmiany. W razie niedopełnienia tego obowiązku Usługodawca może zawiesić świadczenie usług. Wszelką korespondencję kierowaną do Usługobiorcy pod ostatni wskazany adres uznaje się jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.

6. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, począwszy od dnia jej podpisania.

7. W szczególnych przypadkach i na odrębnie uzgodnionych zasadach Umowa może zostać zawarta na czas określony.

8. Wszelkie zmiany Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.

9. Usługobiorca może rozwiązać Umowę za 30-dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie, pod rygorem nieważności, musi mieć formę pisemną.

10. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę za 30-dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu abonamentowego. Wypowiedzenie, pod rygorem nieważności, musi mieć formę pisemną.

11. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:

1) Usługobiorca naruszy postanowienia Regulaminu lub Umowy,

2) Usługobiorca wykorzystuje Usługę w sposób mogący zagrażać interesom Usługodawcy lub osobom trzecim, naruszając reguły uczciwego obrotu gospodarczego, w szczególności poprzez nieprzestrzeganie przepisów prawa.

12. Wypowiedzenie przez Usługobiorcę Umowy, na podstawie, której Opłata abonamentowa wnoszona jest w okresach dłuższych niż 1 miesiąc, nie upoważnia Usługobiorcy do żądania zwrotu wniesionej Opłaty abonamentowej, chyba, że wypowiedzenie takie spowodowane było okolicznościami, za które winę ponosi Usługodawca, potwierdzoną wynikami postępowania reklamacyjnego.

 

 

§ 4. Świadczenie usługi „Zdalny Odczyt Liczników”

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością, na zasadach i warunkach określonych w Umowie, Cenniku i Regulaminie.

2. W zakres oferowanych przez Usługodawcę usług wchodzą m.in.:

1)   Zdalny odczyt danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej typów ACE6000, ACE SL7000, ACE8000 za pomocą systemu ACE VISION,

2) Magazynowanie danych na serwerze obsługującym system ACE VISION, udostępnianie danych klientom z pośrednictwem serwisu WWW

3)   Zapewnienie możliwości eksportu danych w formatach: XLS, PDF, XML

4) Sumowanie zużycia energii i agregacji profili obciążenia  z wielu punktów pomiarowych klienta wg zaleceń ustalonych z klientem (dla klientów z wykupionym pakietem „Vision+”)

3. Oferowane przez Usługodawcę usługi obejmują pakiety: Vision Standard, Vision GPRS, Vision + lub inne usługi wyszczególnione w Umowie.

4. Uruchomienie usług określonych w Umowie nastąpi niezwłocznie po jej podpisaniu.

5. Usługodawca dołoży najwyższej staranności celem zabezpieczenia systemu ACE Vision przed dostępem osób nieupoważnionych.

6. Usługodawca zapewnia:

1) stałe utrzymanie – 24 godziny na dobę – serwisu WWW systemu ACE Vision, umożliwiającego dostęp poprzez sieć Internet do danych pomiarowych odczytanych z liczników,

2)  tworzenie kopii zapasowych (backup) – archiwizacja danych na niezależny nośnik nie rzadziej niż raz na 24 godziny,

3)  stosowanie następujących narzędzi w zakresie bezpieczeństwa dostępu do danych:

przydzielenie indywidualnego identyfikatora oraz hasła klientowi,

dane pomiarowe z liczników klienta są połączone z identyfikatorem klienta.

7. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usług Usługodawcy, Usługobiorca musi posiadać dostęp do systemu teleinformatycznego (np. komputera) umożliwiającego korzystanie z sieci Internet oraz oprogramowanie pozwalające na korzystanie z zasobów WWW sieci Internet.

 

 

§ 5. Odpowiedzialność Usługodawcy

 

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Usługobiorcy, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Usługobiorcę z usług, utraty danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług przez Usługodawcę, spowodowanych przez czynniki od Usługodawcy niezależne.

3. Za czynniki niezależne od Usługodawcy uważa się w szczególności:

1) awarie transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,

2)  przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, niemożliwa do zapobieżenia, za którą Usługodawca nie odpowiada,

3) konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,

4) okoliczności, za które odpowiada Usługobiorca, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Usługobiorcy, błędy w obsłudze lub konfiguracji.

4. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody poniesione przez Usługobiorcę w związku z realizacją Umowy, w tym w wyniku dostępu do jego danych przez osoby nieupoważnione, utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych jest realizowana po przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej określonej w § 9 i wyczerpuje się w obowiązku odszkodowawczym określonym w § 9 pkt. 5 - 8.

5. W przypadku przerw w świadczeniu Usług trwających dłużej niż 3 godziny (przerwy w działaniu urządzeń ograniczające dostęp Usługobiorcy do Systemu), związanych z techniczną obsługą Systemu, Usługodawca poinformuje (z wykorzystaniem poczty elektronicznej) Usługobiorcę o takiej przerwie konserwacyjnej z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24-godziny.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do informacji Usługobiorcy, w wyniku udostępnienia przez Usługobiorcę haseł dostępu osobom nieupoważnionym.

 

 

§ 6. Odpowiedzialność Usługobiorcy

 

1. Usługobiorca w trakcie obowiązywania Umowy ma prawo do korzystania z usług zgodnie Regulaminem i Umową.

2. Usługi dostarczane przez Usługodawcę są świadczone na wyłączny użytek Usługobiorcy. W związku z powyższym Usługobiorca nie jest uprawniony do dostarczania osobom trzecim usług Usługodawcy bez jego pisemnej zgody.

3. Usługobiorca nie będzie podejmować żadnych działań prowadzących do przeciążenia Systemu, ingerujących w zasoby innych użytkowników Systemu lub mogących wywołać jakąkolwiek szkodę u Usługodawcy i innych podmiotów. W szczególności rozumie się przez to następujące działania:

1) podejmowanie jakichkolwiek prób uzyskania dostępu do zasobów komputerowych i sieciowych nie należących do Usługobiorcy bez zgody ich właściciela lub korzystanie z takich zasobów bez zgody ich właściciela,

2) naruszenie integralności Systemu, jego zabezpieczeń lub zasobów albo usiłowanie podjęcia takich działań.

4. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę istotnego naruszenia Regulaminu lub Umowy przez Usługobiorcę lub osoby, za które Usługobiorca odpowiada, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług z winy Usługobiorcy, bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o takim zamiarze lub wystosowywania wezwań do Usługobiorcy, w tym również do usunięcia konta poczty elektronicznej wraz z jego zawartością.

5. Usługobiorca jest zobowiązany powiadomić Usługobiorcę o jakiejkolwiek zmianie dotyczącej sposobu przesyłania danych z punktu pomiarowego w tym:

1) Zmiana adresu IP pod którym znajduje się urządzenie przeznaczone do transmisji danych z licznika

2) Zmiana numeru telefonu pod którym znajduje się urządzenie przeznaczone do transmisji danych z licznika

3) Zmiana adresu fizycznego w liczniku lub licznikach objętych usługą

4) Inną ingerencją w linię przesyłu danych pomiędzy systemem ACE Vision a licznikiem która może mieć wpływ na poprawność działania linii komunikacyjnej

 

 

§ 7. Poufność informacji i ochrona danych

 

1. Strony zobowiązane są do zachowania poufności informacji o warunkach łączącej strony Umowy oraz informacji wynikających bezpośrednio z jej realizacji, w tym danych technicznych i finansowych. Obowiązek dochowania poufności obejmuje także pracowników i inne osoby, którym Strony powierzyły wykonanie zadań wynikających z Umowy.

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1 mogą być udzielane osobom trzecim tylko w przypadkach przewidzianych prawem, na podstawie orzeczenia sądu, odpowiedniego organu państwowego, lub za zgodą Strony, której dane informacje dotyczą.

3. Strony będą zbierać, przetwarzać i przechowywać dane osobowe z uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej i innych danych teleadresowych przez Usługodawcę do celów związanych z realizacją Umowy, celów informacyjno-promocyjnych, oraz w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę. Usługodawca nie będzie udostępniał adresów poczty elektronicznej i innych danych teleadresowych Usługobiorcy osobom trzecim.

5. Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie nazwy (firmy) Usługobiorcy na listach klientów Usługodawcy.

 

 

§ 8. Opłaty

 

1. Opłaty abonamentowe naliczane są za dany okres rozliczeniowy z góry.

2. Faktury wystawiane będą zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie.

3. Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty Opłaty abonamentowej za Usługi przelewem na rachunek bankowy Usługobiorcy lub gotówką w kasie Usługodawcy, w terminie do 7 dni, bez odrębnych wezwań do zapłaty. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpłynięcia należnej sumy na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę lub dzień wpłaty do kasy Usługodawcy. Ewentualne opóźnienie w dostarczeniu faktury VAT nie zwalnia Usługobiorcę z obowiązku terminowej zapłaty.

4. W razie opóźnienia płatności, Usługodawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.

5. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Usługobiorca zostanie dwukrotnie wezwany do zapłaty. Pierwsze wezwanie zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy wraz z 7 (siedmio) dniowym terminem do dokonania zapłaty. W przypadku braku zapłaty w w/w terminie Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy. Drugie, ostateczne wezwanie do zapłaty wysłane zostanie listem poleconym z 7 (siedmio) dniowym terminem do dokonania zapłaty od dnia doręczenia wezwania Usługobiorcy. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Usługobiorcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane utracone przez Usługobiorcę na skutek zaprzestania świadczenia usług będących wynikiem nieterminowej zapłaty lub jej braku.

6. Warunkiem ponownego uruchomienia Usług jest uiszczenie wszystkich zaległych opłat.

7. Do Opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązujących stawkach. Opłata abonamentowa nie obejmuje kosztów i wydatków Usługobiorcy związanych z zapewnieniem możliwości korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, np.: kosztów związanych z dostępem do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z usług (np. modemy, komputer), itp.

 

 

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Usługobiorcę roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi.

2. Wszelkie reklamacje Usług Usługobiorca zobowiązany jest zgłaszać na piśmie, na adres siedziby Usługodawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od daty stwierdzenia przez Usługodawcę ewentualnej nieprawidłowości w wykonaniu Usługi. W reklamacji należy podać, co najmniej, krótki opis nieprawidłowości usługi oraz datę jej wystąpienia.

3. Usługodawca rozpatruje prawidłowo zgłoszoną reklamację w terminie:

a.  do 2 (dwóch) dni roboczych w przypadku reklamacji wynikającej z niepoprawnego działania systemu ACE Vision,

b. do 14 (czternastu) dni roboczych w przypadku usterki wynikającej z nieprawidłowego działania modułu komunikacyjnego będącego własnością Usługodawcy

4. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Usługobiorcę od terminowego uiszczenia Opłaty abonamentowej, zgodnie z § 8 pkt. 3.

5. W przypadku Awarii powstałej z winy Usługodawcy trwającej nieprzerwanie, co najmniej 4 godziny, potwierdzonej wynikiem postępowania reklamacyjnego, Opłata abonamentowa ulegnie zmniejszeniu, proporcjonalnie do czasu trwania Awarii, o ile nie była spowodowana uszkodzeniem lub inną nieprawidłowością funkcjonowania Systemu pozostających poza kontrolą Usługodawcy,

6. Przy ustalaniu czasu trwania przerwy, przyjmuje się dane rejestrowane przez pracowników Usługodawcy, przy czym za początek Awarii uznaje się moment zgłoszenia przez Usługobiorcę (telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej) nieprawidłowego funkcjonowania Usługi pod numer (12 257 10 27), pod warunkiem iż Awaria powstała z winy Usługodawcy. Za koniec Awarii uznaje się przywrócenie prawidłowego funkcjonowania Usługi.

7. Usługodawca nie dokonuje obniżenia Opłaty abonamentowej, jeżeli przerwy w świadczeniu Usług są spowodowane przeprowadzaniem pomiarów testowych i eksploatacyjnych, o których mowa w § 5 pkt. 5, lub wynikają z przyczyn opisanych w § 5 pkt. 2, 3 Regulaminu.

8. Obniżenie Opłaty abonamentowej, o którym mowa powyżej, wyczerpuje w całości odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy chyba, że szkoda po stronie Usługobiorcy powstała w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy.

9. Naprawienie szkody, za którą Usługodawca odpowiada, a powstałej w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy dokonywane jest przez zapłatę odszkodowania nieprzekraczającego równowartości ostatnio zapłaconej Opłaty abonamentowej za usługę, której wady wyrządziły w/w szkodę. W pierwszej kolejności na poczet takiego odszkodowania Usługodawca zaliczy, odpowiednio: całość lub część Opłaty abonamentowej za dalej świadczoną Usługę - z chwilą nadejścia wymagalności roszczenia o zapłatę tej Opłaty abonamentowej. Usługobiorcy nie przysługuje prawo potrącenia ewentualnego odszkodowania z kwotą Opłaty abonamentowej, bez uprzedniego uzgodnienia z Usługodawcą. Obowiązek zapłaty odszkodowania odpada w przypadku, gdy w dacie wystąpienia wady Usługobiorca zalegał z zapłatą Opłaty abonamentowej za którąkolwiek z usług świadczonych na jego rzecz przez Usługodawcę.

 

 

§ 10. Zmiany Regulaminu

 

1. O wszelkich zmianach Regulaminu Usługodawca powiadomi Usługobiorcę z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni przed ich wprowadzeniem w życie.

2. W ciągu 7 dni od powiadomienia Usługobiorcy o zmianach określonych w pkt. 1, Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

3. Jeśli w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianach określonych w pkt. 1 Usługobiorca nie złożył Usługodawcy pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze świadczonych Usług z powodu zamiaru wprowadzenia zmian w Regulaminie, poczytuje się, iż Usługobiorca wyraża zgodę na zmiany Regulaminu.

4. Nie stanowi zmiany Regulaminu:

1)  zmiana wynikająca z wprowadzenia nowej Usługi przez Usługodawcę,

2) obniżenie Opłat abonamentowych przez Usługodawcę, również w ramach akcji promocyjnych.

 

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem lub Umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo telekomunikacyjne, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 roku.